gascontrol-slider-dostawy-gazu-04

...Twój Partner

POLITYKA ZARZĄDZANIA GASCONTROL POLSKA

GASCONTROL POLSKA wdrożyła zintegrowany system zarządzania w całym obszarze swojej działalności zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3438-2:2007 w zakresie „Realizacja inwestycji w zakresie gazownictwa jak również branży budowlanej, energetycznej, sanitarnej”. Główna działalność organizacji prowadzona jest na terenie siedziby firmy przy ulicy Pszczyńskiej 60 w Suszcu, proces produkcyjny realizowany jest na terenie zakładu jak również w terenie, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Strategicznym celem GASCONTROL POLSKA jest osiągnięcie takiego poziomu działania, aby:

  • zaspokajać oczekiwania i wymagania aktualnych i potencjalnych klientów, dotyczące nabywanych wyrobów i usług,
  • zapewniać klientom bezpieczeństwo użytkowania nabywanych przez nich wyrobów,
  • chronić środowisko, w tym zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, 
  • zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
  • dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełniać wymagania zgodności w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz prawne i regulacyjne dotyczące wyrobów i usług oraz związane z bieżącą działalnością firmy,
  • dążyć do podnoszenia kwalifikacji i uwzględniać rolę pracowników i ich zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnić wiedzę niezbędną do funkcjonowania procesów i do osiągnięcia zgodności wyrobów i usług oraz świadomość pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Powyższe cele GASCONTROL POLSKA osiąga poprzez utrzymywanie
i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3438-2:2007

Kierownictwo GASCONTROL POLSKA stara się, aby jej wyroby i usługi posiadały jakość odpowiadającą wymogom rynku oraz standardom międzynarodowym, dorównywały jakością innym przodującym firmom oraz konkurowały z nimi ceną i terminem dostaw. 

Podczas przeglądów zarządzania, wytyczane są cele szczegółowe oraz zadania dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na dany rok.

Realizacja Polityki Zarządzania jest gwarancją uzyskania i utrzymania właściwego poziomu jakości naszych wyrobów oraz usług i zaufania klientów do GASCONTROL POLSKA.

Na realizację Polityki Zarządzania, celów i zadań dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuję się zapewnić niezbędne środki, tak w sferze materialnej, jak i niematerialnej.

Prezes GASCONTROL POLSKA

Marcin Przywara

Suszec, dnia 27.05.2017    


Do pobrania: