gascontrol-slider-main

...Twój Partner

Gazociągi i rurociągi

 • Kompleksowe wykonanie zadań związanych z budową, przebudową i modernizacją sieci i instalacji gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
 • Budowa, przebudowa i modernizacja rurociągów technologicznych.
 • Spawanie automatyczne gazociągów przesyłowych o średnicach do DN 1400.
 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Wykonanie prac specjalistycznych (próby stresowe, rehabilitacja rurociągów).
 • Świadczenie usług spawalniczych z zastosowaniem automatów spawalniczych.
 • Realizacja przewiertów sterowanych.

Stacje gazowe

 • Modernizacja oraz budowa stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia.
 • Modernizacja oraz budowa stacji pomiarowych.
 • Modernizacja oraz budowa nawanialni wtryskowych oraz  kontaktowych.
 • Modernizacja oraz budowa kotłowni.
 • Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA.
 • Realizacja transmisji danych z układów pomiarowych.
 • Przeglądy i eksploatacja stacji gazowych, nawanialni oraz kotłowni .
 • Wynajem tymczasowych stacji gazowych oraz nawanialni.
 • Budowa oraz serwis stacji tankowania CNG.

Prace hemetyczne

 • Kompleksowe wykonanie prac  w technologii T.D. Williamson w zakresie średnic gazociągów stalowych DN 80 – DN 1400.
 • Kompleksowe wykonanie prac w technologii  hermetycznej w zakresie średnic           na  gazociągach polietylenowych DN 90 – DN 315.

Ochrona antykorozyjna

 • Budowa stacji ochrony katodowej wraz z wykonaniem uziomów.
 • Montaż słupków pomiarowych.
 • Wykonanie pomiarów potencjałów, rezystancji kabli, rezystywności gruntu, uziemień, jednostkowej rezystancji przejścia.
 • Naprawa uszkodzeń oraz defektów/wżerów korozyjnych na rurociągach.
 • Wykonywanie napraw i wzmocnień rurociągów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych NRI.

Dostawy gazu

 • Zapewnienie dostaw gazu ziemnego wysokometanowego skroplonego LNG jako dostaw spotowych oraz długoterminowych wraz z pełną obsługą serwisową urządzeń do regazyfikacji.
 • Zapewnienie dostaw gazu ziemnego sprężonego wysokometanowego oraz zaazotowanego CNG jako dostaw spotowych wraz z pełną obsługą serwisową w trakcie realizacji procesu.
 • Zapewniamy optymalny wybór rozwiązania dostaw gazu opartego na LNG lub CNG uwzględniający uwarunkowania techniczne.

Budownictwo

 • Budowa i remonty cieków melioracyjnych.
 • Budowa tuneli przełazowych (ochronnych) dla rurociągów.
 • Budowa przepustów.

Energetyka

 • Prace montażowe związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów energetycznych.
 • Turboekspandery i termogeneratory.
 • Budowa biogazowni wraz z instalacją urządzeń do produkcji biometanu..
 • Montaż urządzeń do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o turbiny oraz silniki gazowe.